Stručni aktiv za razvoj Školskog programa

Koordinator Tima:

Amina Omerović

Članovi:

1. Nazima Halilović – direktor;

2. Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom. direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Samira Đulović – sekretar škole;

7. Rukovodioci Odeljenjskih veća: I razred – Suada Selmanović, II razred – Aida Čuljević, III razred – Jasmina Hot, IV razred – Samir Fetahović, V – Jasmin Smailović, VI – Mirela Ademović, VII – Faruk Fazlić, VIII – Aldina Omerović.