Stručni aktiv za školsko razvojno planiranje

Koordinator Tima Irma Šmaković

Članovi:

1. Nazima Halilović – direktor;

2.Bešir Camić,

3. Seniha Škrijelj – pom.direktora;

4. Amina Omerović,

5. Emina Sadiković – psiholog/pedagog;

6. Samira Đulović – sekretar škole;

7. Adila Trtovac – predstavnik Saveta roditelja;

8. Aida Ujkanović – predsednik Učeničkog parlamenta;

9. Rifat Klimenta – prof. predmetne nastave;

10. Salih Tutić – prof. predmetne nastave;

11. Ismeta Šmaković – prof. razredne nastave;

12. Sabaheta Manić – prof. razredne nastave